Ośrodek
rehabilitacyjno-wypoczynkowy

Turnusy Rehabilitacyjne i ich dofinansowanie z PFRON

CO TO JEST TURNUS REHABILITACYJNY?

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

W turnusie rehabilitacyjnym można uczestniczyć za pełną odpłatnością lub z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM?

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza prowadzącego,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.
 • Z dofinansowania PFRON można  skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym.
 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że, wniosek lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna, który:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat lub,
  • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na nim.

TRYB POSTEPOWANIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z PFRON

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Osoby bezdomne oraz pozostające pod stałą opieką składają wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

 • Ubiegając się o dofinansowanie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania/ pobytu ( osoby bezdomne)
 • Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • Centrum pomocy w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony
 • Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu ich złożenia.W rozpatrywaniu wniosków bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych oceniający sytuację osoby niepełnosprawnej
 • Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz jej wpływ na codzienne funkcjonowanie, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim
 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności
 • Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować Centrum Pomocy o wybranym turnusie
 • Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 • Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez Centrum Pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).
 • Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 • Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) – osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia i osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami.)

Powrót do aktualności

Zobacz galerię zdjęć

Referencje

Wraz z żoną byłem na turnusie zdrowotnym w ORW MEDUZA w Mrzeżynie. Było super. Doskonała baza zabiegowa. Atmosfera niemalże rodzinna. Polecam serdecznie ten Ośrodek! Wielka pochwała dla biura Turystyka i...

Pan Marek, wrzesień 2014

Zobacz więcej

Kontakt

42 632 85 64

ul. Portowa 2,
72-330 Mrzeżyno

Przejdź do kontaktu

facebook